Home

บริษัท อินฟินิตี้ คอมเมิร์ซ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

       บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Learning ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังรับจัดทำห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และยังรับวางระบบเครือข่าย, วางระบบไฟฟ้าในห้องคอมพิวเตอร์, วางระบบกล้องวงจรปิดและยังรับเดินสาย Fiber Optic ภายในโรงเรียน

      โดยทุก Project จะมีการรับประกันตามสัญญา การดำเนินการแก้ไขภายใน48 ชั่วโมง(เวลาทำการ) บริการด้วยหัวใจภายใต้คอนเซฟ "ทุกเรื่องไอที ให้อินฟินิตี้ดูแลคุณ"ลูกค้าทุกท่านจะต้องหมดกังวลในเรื่องบริการหลังการขายเพราะทางบริษัทมีทีมงานและพันธมิตรดูแลลูกค้าเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ

      ทุกเรื่อง ให้

   "อินฟินิตี้" ดูแลคุณ

เราให้บริการอะไรบ้าง...???

ให้เช่าคอมพิวเตอร์

     พร้อมสื่อการเรียนการสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม        แจ้งปัญหาการใช้งาน

รับเดินระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

     เดินระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มความปลอดภัยให้พื้นที่ โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการหลังการขาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับวางระบบเครือข่าย

     ทั้งระบบสาย (LAN) และไร้สาย (WIFI)

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดทำห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ

1 ห้องเรียนพร้อมเครื่องมือครูในการเรียนการสอน
2 ห้องเรียน STEM
3 ห้องสมุดมีชีวิต (Digital Library)
4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted)
5 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Smart classroom

รายละเอียดเพิ่มเติม แจ้งปัญหาการใช้งาน

รับเดินระบบ Fiber Optic

     เดินระบบ Fiber Optic สายใยแก้วนำแสง โดยทีมช่าง
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการหลังการขาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบจัดการเรียนการสอน Online

     Virtual School Online

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดทำห้องประชุมสัมมนา

     รับจัดทำห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดทำไฟฟ้าแสงสว่าง

     รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม